Ukončenie poskytovania doplnkového balíka Plustelka Viac

K 31.5.2021 pristúpime k ukončeniu poskytovania doplnkového balíka Plustelka Viac. Posledným dňom mesiaca apríl už nebude možné tento balík predplatiť alebo predĺžiť na ďalšie obdobie. Ak máte doplnkový balík Plustelka Viac predplatený aj na ďalšie obdobie, je možné ho využívať až do ukončenia jeho poskytovania a zostávajúce nespotrebované predplatné Vám, samozrejme, vrátime.

Veríme však, že nám napriek tomu zachováte priazeň a vyberiete si z ponuky programov základného balíka, v ktorom nájdete aj programy AMC, Nova Sport 1 HD, National Geographic, či TA3, ktoré boli do ponuky zaradené v tomto roku a to bez zmeny ceny.

Postup na vrátenie nespotrebovaného predplatného:

Vaše nespotrebované predplatné za doplnkový balík Plustelka Viac:

    • môžete využiť na predĺženie predplatného Vášho základného balíka Plustelka Štandard. V tomto prípade nám prosím v písomnej žiadosti (e-mail odoslaný na adresu info@plustelka.sk), zašlite číslo zariadenia, na ktorom si prajete službu predĺžiť.
    • ak si prajete vrátenie nespotrebovaného predplatného, vo svojej písomnej žiadosti (e-mail odoslaný na info@plustelka.sk) nám zašlite číslo Vášho účtu v IBAN tvare.

O využitie nespotrebovaného predplatného na predĺženie predplatného Vášho základného balíka Plustelka Štandard alebo jeho vrátenie môžete požiadať do 1 mesiaca odo dňa doručenia správy, v ktorej Vás o zmene informujeme.

_____________________

V prípade, že so zmenou nesúhlasíte, máte možnosť odstúpenia od zmluvy bez sankcií do 1 mesiaca odo dňa doručenia správy, v ktorej Vás o zmene informujeme, a to v súlade s ustanovením § 44 ods. 8 písm. a) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ZEK), kedy: Účastník má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak neakceptuje podstatné zmeny zmluvných podmienok, a to najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia dotknutej podstatnej zmeny, ktorá bola účastníkovi podnikom oznámená; ak podnik neoznámil podstatnú zmenu zmluvných podmienok, účastník má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb do jedného mesiaca odkedy sa o zmene dozvedel, najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti podstatnej zmeny zmluvných podmienok, účastník nemá právo odstúpiť od zmluvy podľa tohto ustanovenia, ak zmena zmluvných podmienok je priamo alebo nepriamo vyvolaná zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo rozhodnutím orgánu verejnej správy alebo orgánu Európskej únie.