OVERTE SI DOSTUPNOSŤ
PLUSTELKY VO VAŠEJ LOKALITE

Balíček programov

Predplatné obdobie

Výber koncového zariadenia

VYBERTE SI VAŠE
KONCOVÉ ZARIADENIE

Plustelka Modul SMIT

39,00 €
S DPH

Plustelka set-top box Alma iHD

64,99 €
S DPH

Dodávateľom Koncového zariadenia je spoločnosť SORTEC EUROPE, s.r.o., so sídlom Iľjušinova 2, 851 01 Bratislava, zap. v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vl. č.: 60876/B, IČO: 45 001 103 (ďalej len "Dodávateľ").

Právny vzťah týkajúci sa kúpy Koncového zariadenia vzniká výlučne medzi Dodávateľom a Užívateľom a spravuje sa Všeobecnými podmienkami nákupu koncových zariadení SORTEC, ktoré sú zverejnené na Webovom sídle dodávateľa www.sortec.sk, a ktorých znenie nájdete TU.

Registrácia