Plustelka Premium ako doplnková služba k balíku Štandard od 20.mája

S platnosťou od 20. mája bude možné objednať a predplatiť si balíček Plustelka Premium s programovou stanicou Eroxxx  iba ako doplnkovú službu k balíku Plustelka Štandard.

Zákazníci, ktorí majú aktuálne balíček Plustelka Premium predplatený samostatne, alebo ho už užívajú popri predplatnom balíčka Plustelka Štandard, či už za štandardných podmienok alebo v rámci akcie,  budú môcť službu Plustelka Premium užívať počas celého trvania predplatného obdobia balíčka Plustelka Premium, t.j. počas celého trvania Zmluvy bez akýchkoľvek zmien.

V súlade s ustanovením § 44 ods. 8 písm. a) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení: „Účastník má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak neakceptuje podstatné zmeny zmluvných podmienok, a to najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia dotknutej podstatnej zmeny, ktorá bola účastníkovi podnikom oznámená; ak podnik neoznámil podstatnú zmenu zmluvných podmienok, účastník má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb do jedného mesiaca odkedy sa o zmene dozvedel, najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti podstatnej zmeny zmluvných podmienok, účastník nemá právo odstúpiť od zmluvy podľa tohto ustanovenia, ak zmena zmluvných podmienok je priamo alebo nepriamo vyvolaná zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo rozhodnutím orgánu verejnej správy alebo orgánu Európskej únie.“

Aktuálnu programovú ponuku služby Plustelka, ako aj všetky dôležité informácie k službe nájdete na stránke www.plustelka.sk

Aktuality